Krig inte löser konflikter

Marianne Laxén: Tal på Internationella kvinnodagen 2022


Idag på den internationella kvinnodagen samlas vi för att protestera mot det krig som President Putin och hans administration för mot Ukraina. Invasionen är ett brott mot internationell rätt. Av Förenta Nationernas 193 medlemmar har 141 länder röstat för en resolution som kräver att Ryssland ”omedelbart, fullständigt och utan förbehåll drar tillbaka alla militära stridskrafter från Ukrainas territorium”. Endast fyra länder röstade emot. Det är inte många vänner som president Putin kan räkna med.

Alla människors säkerhet hotas av att militarisering, väpnad dominans och krigföring ses som lösning på problemen. Krig innebär alltid mänskligt lidande, humanitära katastrofer och kränkningar av mänskliga rättigheter.

De enda som förtjänar på detta är vapenindustrin. Bland annat länderna i EU satsar nu på upprustning och beviljar miljardbelopp för nya beställningar.

Vi som protesterar mot krig och som är aktiva inom fredsrörelsen betonar nedrustning, förhandling och samarbete som alternativ. Vi kan arbeta tillsammans och skapa framtidstro genom ökad kunskap. Säkerhet och människors förtroende kan endast byggas upp med fredliga medel.


Vårt mål är en världsordning som bygger på FN:s principer om avtalsenligt och regelbaserat fredligt samarbete och förtroende.

Vi har en vision av varaktig fred som är rättvis och feministisk. Med feministist menar jag i det här sammanhanget en strävan att bryta den patriarkala hegemonin, att en gång för alla säga nej till toxisk maskulinitet det vill säga manlig självdestruktivitet – allt det vi bevittnar idag.


Fred säkerställs genom nedrustning, dialog och politiska förhandlingar, inte med vapen. Fredsutbildning är därför svaret som måste omfatta alla organisationer; från förskolor till universitet och andra institutioner i samhället.

Bästa åhörare, vänner.
I Laurellska skolan där jag tog studenten 1963 hade jag som rektor Greta Langenskjöld, som var kväkare och fredsaktivist. Hon verkade i densamma fredsförening som jag idag här representerar dvs. Women’s International League for Peace and Freedom, Finlands avdelning.

År 1934 gjorde föreningen en undersökning bland medlemmarna som skulle svara
på frågan:
Varför är jag fredsvän? Så här svarade Greta Langenskjöld:
”Alltsedan jag börjat på allvar tänka över livet, har kriget tett sig för mig som en orättfärdighet och ett vansinne. Att människor metodiskt skola tränas i och för massmord och sedan verkligen kastas in i ett sådant massmördande, att alla de enklaste mänskliga morallagar för en tid skola suspenderas och de avskyvärdaste handlingar prisas som hjältemodiga, så länge sådant sker är allt tal om kultur eller
ens human kultur blott tomma fraser. Jag är viss om att ett ont träd bär ond frukt, att inget gott kan vinnas genom hat, svek eller våld. Mitt samvete vägrar att godkänna kriget”.

Vi måste göra något nu. Vi måste göra det, i solidaritet med alla dem som står inför ett överhängande hot, i Ukraina och på andra håll. Endast fred kan möjliggöra överlevnaden av vår planet och garantera människors välbefinnande.

Vårt budskap på kvinnodagen är: vi är emot militarism och en våldskultur. Vi erbjuder fredsutbildning och en fredskultur i stället.

Kvinnor, feminister, fredsaktivister, människorättsförsvarare, kärnkraftsmotståndare, miljö- och klimataktivister – alla ni som förstår att fred är vår enda chans och vårt realistiska val. Idag samlas vi kring ett gemensamt budskap:

INTE MERA KRIG! INTE NU, ALDRIG MER!

Marianne Laxén, Fredsförbundets viceordförande och styrelseledamot på WILPF

Kommentoi