”Naiset, rauha ja turvallisuus”: YK:n päätöslauselma 1325

”Naiset, rauha ja turvallisuus”: YK:n päätöslauselma 1325

YK:n päätöslauselmat (resoluutiot) ovat kansainvälisen yhteisön työkaluja, joilla edistetään kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Päätöslauselmat ovat suosituksia, joilla pyritään vaikuttamaan tiettyyn asiaintilaan tai lainsäädäntöön.

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 31.10.2000 yksimielisesti päätöslauselman 1325, joka on tullut tunnetuksi nimellä Naiset, rauha ja turvallisuus. Päätöslauselma keskittyy naisten asemaan konflikteissa sekä rauhan ja turvallisuuden edistämisessä. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun YK:n turvallisuusneuvosto käsitteli naisten kokemuksia konflikteissa, naisten tekemää rauhantyötä sekä sukupuolinäkökulmaa turvallisuuden ja rauhan viitekehyksessä. Käänteentekevää päätöslauselmassa oli myös se, että se ei näe naisia pelkkinä uhreina, vaan aktiivisina toimijoina.

Päätöslauselmassa huomautetaan, että naisilla on tärkeä rooli konfliktien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisussa sekä konfliktien jälkeisessä rauhan- ja jälleenrakennustyössä. Siinä myös todetaan, että naiset kokevat konfliktit eri tavalla kuin miehet. Erityistä huolta päätöslauselma esittää konfliktien yhteydessä usein tapahtuvasta tyttöihin ja naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta ja sukupuolisidonnaisesta väkivallasta.

Päätöslauselma 1325:n voi katsoa koostuvan kolmesta osasta.  Yksi osa käsittelee tyttöjen ja naisten suojelua ja heidän ihmisoikeuksiensa turvaamista konflikteissa. Siinä huomautetaan että sukupuolinäkökulma, eli ymmärrys siitä miten aseelliset konfliktit vaikuttavat miehiin ja naisiin, on valtavirtaistettava rauhanturvatoimintaan. Lisäksi naisten ja tyttöjen erityistarpeet on otettava huomioon konfliktin kaikissa vaiheissa. Toinen osa keskittyy tyttöihin ja naisiin kohdistuvan sukupuolisidonnaisen ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn. Lopuksi päätöslauselma peräänkuuluttaa naisten oikeutta osallistua tasavertaisesti rauhanneuvotteluihin ja jälleenrakennukseen. Tähän liittyy naisten osallistumismahdollisuuksien lisääminen päätöksenteon kaikilla tasoilla, myös YK:n sisällä.

Turvallisuusneuvosto kehotti jäsenmaitaan laatimaan kansalliset toimintaohjelmat tai muut vastaavat viitekehykset päätöslauselman toteuttamiseksi. Vain harva maa on noudattanut tätä kehotusta. Iso-Britannia, Ruotsi ja Tanska olivat ensimmäiset maat, jotka julkaisivat omat toimintaohjelmansa. Kansalaisjärjestöt ympäri maailmaa ovat olleet erityisen aktiivisia päätöslauselma 1325:n toteuttamisen edistämisessä. Suomi julkaisi oman ensimmäisen toimintaohjelmansa syksyllä 2008 ja uuden päivitetyn version kesäkuussa 2012.

Turvallisuusneuvoston tilannekatsauksessa vuonna 2008 todetaan, että päätöslauselman toimeenpanossa on edistytty maailmanlaajuisesti, mutta ei riittävästi, sillä naiset ovat edelleen aliedustettuina kaikissa konfliktinratkaisun ja rauhanprosessien vaiheissa. Katsaus myös esittää huolensa naisiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan lisääntymisestä systemaattisena sodankäynnin välineenä.

Lisätietoa:

Suomen 1325-verkosto: www.1325.fi

Kansainvälisen WILPFin Peace Women -projekti: http://www.peacewomen.org/

 

 

Kommentoi