Kannanotto valtioneuvoston Ulko- ja turvallisuus-poliittiseen selontekoon 2020

Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko on jätetty eduskunnan käsiteltäväksi.
WILPF (Women´s International League for Peace and Freedom), Suomen osasto ry toivoo, että asiakirjasta käytäisiin myös laajaa keskustelua kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten piirissä.

Olemme iloisia siitä, että hallitus on ottanut selonteon lähtökohdaksi ihmisoikeudet. Mielestämme siihen kuuluu myös solidaarisuus, joka korostuu Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa:

”Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan arvopohjassa on keskeistä ihmisoikeuksien, oikeusvaltioperiaatteen, demokratian, rauhan, vapauden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen kaikessa kansainvälisessä toiminnassa. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ihmisoikeusperustaista, mikä tarkoittaa ihmisoikeusvaikutusten arviointia kaikessa ulko- ja turvallisuuspoliittisessa toiminnassa.”

Sodan perimmäisiä syitä ovat köyhyys, jota edelleen syventävät ilmastomuutoksen ääri-ilmiöt sekä eriarvoisuus, jotka ovat läpi historian johtaneet väkivallan käyttöön. Epäoikeudenmukaisuuden poistaminen ja elinolosuhteiden parantaminen lisäävät turvallisuutta ja ovat siten rauhan avaimia.

Rauhan rakentamisessa ja välityksessä pitää erityisesti huomioida YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325, tyttöjen ja naisten asema konflikteissa sekä rauhan ja turvallisuuden edistämisessä. Heidän suojeluaan ja ihmisoikeuksiansa on turvattava konflikteissa. Sukupuolisidonnaista ja seksuaalista väkivaltaa on ehkäistävä sekä huomioitava naisten oikeus osallistua tasavertaisesti rauhanneuvotteluihin ja jälleenrakennukseen. Kaikki väkivallan muodot mukaan lukien tyttöjen silpominen ja lähisuhdevälivalta kuuluvat kiireisiin ehkäisytoimiin.

Kehitysyhteistyön pitäisi olla symmetrisesti vastavuoroista naisten ja naisryhmien voimaannuttamiseksi. Myötätunnon sijaan on varmistettava demokraattista osallistumista ympäröivään yhteiskuntaan! Tyttöjen koulutuksen kautta voidaan aikaansaada ympäristöä parantavia muutoksia. Kehitysmäärärahojen normia 0,7 %, on nostettava.

WILPF yhtyy Suomen Rauhanliiton ja Suomen Sadankomitean antamaan lausuntoon selonteosta ja haluaa erityisesti korostaa ehdotusta, että hallitus loisi Suomelle rauhanpoliittisen ohjelman, joka ohjaisi läpileikkaavasti kaikkea ulko- ja turvallisuuspolitiikkaamme ja kansainvälistä yhteistyötä.

Kommentoi