Naiset rauhantyössä

Ohessa hallituksemme jäsenen Marianne Laxénin kirjoitus kongressista. Artikkeli on julkaistu Arbetarbladetissa (arbetarbladet.fi).

Kvinnor i arbete för fred

Women´s International League for Peace and Freedom (WILPF) grundades år 1915 av kvinnor, från de då krigförande länderna, för att försöka få slut på kriget. Det första världskriget fortsatte dock men WILPF arbetade aktivt för att skapa en världsorganisation som kunde få länder och nationer att samarbeta. Först skapades Nationernas Förbund och senare Förenta Nationerna FN. WILPF var en av de första organisationerna som fick rådgivande status i FN. En del av WILPF arbete idag är att analysera, bevaka och rapportera från olika FN-processer och möten samt bedriva påverkansarbete gentemot olika FN-organ.
År 1931 gick Nobels fredspris till en av IKFF:s grundare, Jane Addams. 1915 blev Jane Addams IKFF:s första ordförande och hon dedikerade sitt liv till att kämpa för social rättvisa, kvinnors rösträtt och världsfred.
Alva Myrdal som var IKFF-medlem och en förkämpe för nedrustning fick Nobels fredspris 1982.
WILPF: s 32: e internationella kongress hölls i Accra, Ghana, den 20–22 augusti 2018. Det är den första kongressen som hållits i Afrika med mer än 200 deltagare. Temat för kongressen var: ”Att bygga en feministisk fredsrörelse ”. På kongressen godkändes fem nya sektioner och 9 nya grupper. Dessutom godkändes ett nytt handlingsprogram som gäller de tre följande åren.
WILPF:s organisationsmedlemmar är nationella sektioner, endast en sektion per land. Det första steget att bli en WILPF nationell sektion är att bilda en grupp som erkänns officiellt som en WILPF National Group. Nya sektioner och grupper godkänns på kongressen.
Kongressen i Accra, Ghana beslutade anta fem nya sektioner; i Afghanistan, Chad, Kenya, Zimbabwe och Uganda och nio nya nationella grupper i Argentina, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Elfenbenskusten, Nicaragua, Niger, Sierra Leone och Sudan.
”Eftersom kvinnor har drabbats hårt av konflikterna i vårt land uppstod ett intresse att ansluta sig till WILPF. Vi insåg att det var nödvändigt att arbeta i en global organisation för att synliggöra problem som påverkar kvinnor i Sudan”, konstaterade Ikhlas Babiker från WILPF Sudan gruppen, ”WILPF är en av de mest inflytelserika organisationerna för att ta itu med de allvarliga konsekvenserna av konflikterna i landet samt förespråka kvinnornas rätt att delta i fredsförhandlingar och fredsbyggande.”
De nya sektionerna
WILPF Afghanistan strävar efter att delta i skapandet av ett Afghanistan fritt från krig och våld. Bland de värden som styr sektionens arbete är tron att en genuin och hållbar fred endast kan uppnås med kvinnors deltagande i fredsprocessen. Faktum är att afghanska kvinnor har varit allvarligt och oproportionerligt drabbade av de långvariga konflikterna i landet.
WILPF Tchad arbetar för att öka medlemmarnas deltagande genom sektionens arbete och stärka 1325-nätverket i landet. Målsättningen är att Tchad antar en nationell handlingsplan för genomförandet av FN: s säkerhetsrådsresolution 1325.
WILPF Kenya ser ett land fritt från våld och väpnad konflikt, där mänskliga rättigheter är garanterade och kvinnor och män har lika rättigheter samt en jämn fördelning av kvinnor och män i ledande positioner på lokal och nationell nivå.
WILPF Zimbabwe strävar efter att stödja kvinnors deltagande i byggandet av hållbar fred och demokrati genom att skapa möjligheter för lobbying och kampanjinitiativ. Sektionen motarbetar tvångsäktenskap och genomför kampanjer för att utmana könsstereotyper och fördömer våld i hemmet.
WILPF Uganda arbetar på gräsrotsnivå för att minska könsdiskriminering och främjar kvinnors deltagande i konfliktlösning. Sektionen analyserar orsakerna till konflikter för att bättre förstå och ta itu med dem. WILPF Uganda arbetar för en värld utan krig genom att delta i nationella protester, organisera workshops och skapa ett utrymme för kvinnor att diskutera strategier för konfliktlösning som de kan tillämpa i sina samhällen.
Ny ordförande
På kongressen valdes Joy Ada Onyesoh från Nigeria till ny ordförande för WILPF.
Onyesoh har varit en aktiv medlem sedan 2007, hon är grundare och ordförande för IKFF Nigeria och sedan 2015 internationell vice ordförande. Hon har lett fredliga demonstrationer i Nigeria, förespråkat kvinnors deltagande i fredsprocesser, gjort workshops för att utmana våldsamma maskuliniteter och mycket mer i strävan efter hållbar fred.

Marianne Laxén

Kommentoi